حرف: ق

قابل

قادر

قادسات

قارشون، لوی بن (۱۲۸۸ـ۱۳۴۴م)

قاضی سعید قمی

قاضی نعمان، ابوحنیفه ( ـ مصر ۳۶۳ق)

قاعده امكان اشرف

قاعده فرعيه

قاعده های فلسفی

قانون علمی

قانون گرایی

قاینی، کافی بن محتشم (قرن ۱۱ق)

قاینی، میرزا ابوجعفر کافی (قرن ۱۱ق)

القاى الوحى

قبسات (القبسات)

قبلیت

قبول

قدر

قدرت

قدریه

قدريان

قدیم

قراضه طبیعیات

قرآن

قزوینی، ملاآقا ( ـ۱۲۶۷ق)

قسمت مستوفات

قصد

قصدیت

قصه الغربه الغربیه

قضا و قدر

قضا

قضاياى سالبه

قضیه

قضیه اجنبی

قضیه بتاته

قضیه بسیطه

قضیه ثلاثی

قضیه ثنائی

قضیه حقیقی

قضیه خارجی

قضیه ذهنیه

قضیه رباعیه

قضیه سالبه

قضیه عدمیه

قضیه مبدله

قضیه، ماده

قطب الدین اشکوری، محمد بن علی (قرن ۱۱ق)

قطب الدین رازی، محمد (ورامین ۶۹۴ـ دمشق ۷۷۶ق)

قطب الدین شیرازی، محمود (شیراز ۶۳۴ـ تبریز۷۱۰ق)

قطب راوندی، سعید بن عبدالله ( ـ قم ۵۷۳ق)

قطعی الصدور و ظنی الدلاله

قلب

قلم

قمشه ای، اسدالله ( ـ اصفهان ۱۳۳۴ق)

قمشه ای، آقا محمدرضا (قمشه ۱۲۴۱ـ تهران ۱۳۰۶ق)

قمشه ای، نصرالله (قمشه ۱۲۵۷ـ همان جا ۱۳۲۴ق)

قمی، محمدطاهر بن محمد ( ـ قم ۱۰۹۸ق)

قمی، محمود (قم ۱۲۷۰ـ تهران ۱۳۴۶ق)

قوابل سفليه

قواى جسمانى

قواى عالمه و عامله

قواى نباتى

قوت خياليه

قوت قدسيه

قوت متصرفه

قوت مسترجعه

قوت مصوره

قوت و لاقوت

قوت وجود

قوت

قوت‏هاى بهيمى

قول

قوه

قوه باعثه

قوه عاقله

قویری، ابراهیم ( ـ پس از ۳۲۸ق)

قیاس

قیاس امتحانی

قیاس اولویت

قیاس صوری

قیاس ضمیر

قیاس مرکب

قیاس مساوات

قیاس مشکوک

قيامت

همچنین ببینید

لغت نامه: وجود

فاضل تونی، محمدحسین (تون ۱۲۵۱ـ تهران ۱۳۳۹ش): حقيقت وجود گاه به معناى مصداق مقابل مفهوم …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *