خانه / قلمرو های فلسفه / زیبایی شناسی

زیبایی شناسی

منشأ زیبایی

گاهی در تعریف زیبایی آورده اند: «زیبایی عبارتست از نظم و هماهنگیی که همراه عظمت و پاکی، در شیئی وجود دارد، و عقل و تخیل و تمایلات عالی انسان را تحریک می کند و لذت و انبساط پدید می آورد.» اما منشأ زیبایی چیست؟ موجودات جهان چرا و چگونه متصف …

ادامه نوشته »

زیبایی شناسی

موجوداتِ جهان ما را می توان به دو بخش تقسیم کرد: طبیعی و مصنوعی. منظور از موجودات طبیعی چیزهایی است که بشر در به وجود آمدن آنها دخالت نداشته است. در برابر اینها موجودات مصنوعی قرار می گیرند، که بشر در به وجود آمدن آنها دخیل بوده است. برخی از …

ادامه نوشته »

مخالفت های افلاطونی با فلسفه از دریچه فیلم

فلسفه از دریچه فیلم

ایده فلسفه از دریچه فیلم با این دیدگاه که فیلم هیچ ارتباطی با فلسفه ندارد، در تقابل است. این که فیلم شامل همه چیز های بیگانه و مشتبه از نظر فلسفه است. همین طور، می توان ادعا كرد كه فلسفه قلمرو تأمل و بحث است، در حالی كه فیلم محدود …

ادامه نوشته »

فلسفه از دریچه فیلم

فلسفه از دریچه فیلم

فیلم نه تنها یک موضوع برای تفکر فلسفی بلکه به عنوان وسیله ای برای تعامل با فلسفه و سرو کار داشتن با آن شناخته می شود. کار در این حوزه از ابتدای قرن بیست و یکم رونق گرفته است. همراه با بحث و گفت و گوها در مورد این که …

ادامه نوشته »