متافلسفه

فلسفه

آفتاب، هنوز طلوع نکرده بود. قرارمان، درْ خروجی شهر بود. می خواستیم به کنار رودخانه برویم. همه جمع شدند، و به طرف رودخانه حرکت کردیم. رودخانه فاصله چندانی با شهر نداشت. از دور صدای آب به گوش می رسید. کم کم خود رودخانه هم دیده می شد. بساط خویش را …

ادامه نوشته »

کاربردهای کلمه فلسفه

کلمه “فلسفه” گاهی به صورت مفرد و مطلق به کار می رود، بدون اینکه با کلمات دیگری ترکیب یافته باشد. گاهی هم با کلمات دیگری ترکیب می شود، و عنوانی مرکب می سازد. این عناوین مرکب گاهی به صورت “مرکب اضافی” است و گاهی به صورت غیر اضافی. می توان …

ادامه نوشته »

ارزش فلسفه اولی

فلسفه أولی درباره “امور عامه” سخن می گوید. منظور از “امور عامه” اوصافی است که عارض “موجود بما هو موجود” می شود. یعنی بی هیچ واسطه ای عارض “موجود” می شود. چون “موجود” عام ترین مفهومی است که در ذهن انسان وجود دارد، و هر چیزی مصداق آن می باشد، …

ادامه نوشته »

فلسفه أولی

فلسفه ٔ أولی کلی ترین دانش است، زیرا از اموری سخن می گوید که اختصاص به موجود خاصی ندارد، بلکه همه موجودات را در بر می گیرد. این امور را گاهی “امور عامه” می نامند. امور عامه شامل مفاهیمی است که عارض موجود مطلق (موجود بما هو موجود) می شود. …

ادامه نوشته »

تعریف متافلسفه

تعریف متافلسفه

همان طور که در مطالب پیشین ذکر شد، سه سؤال متافلسفی بسیار کلی وجود دارد: فلسفه چیست؟ هدف فلسفه چیست یا چه باید باشد؟ چگونه باید به فلسفه پرداخت؟ این سؤالات به دسته مباحث متافلسفی خاص، که برخی از آن ها به شرح زیر است، تجزیه می شود: فلسفه یک …

ادامه نوشته »

متافلسفه قبل از قرن بیستم

متافلسفه

«سقراط» معتقد بود كه زندگی ناشناخته (زندگی غیر فلسفی) ارزش زیستن ندارد. در حقیقت، سقراط نقش خود را یاری رساندن به رهایی مردم از زندگی غیرمتفکرانه می دانست. او این کار را با نشان دادن روش معروف سقراطی خود به آن ها انجام داد. تا آن ها اطلاعاتی درباره، به …

ادامه نوشته »

متافلسفه

متافلسفه

فلسفه چیست؟ فلسفه برای چیست؟ چگونه باید به فلسفه پرداخته شود؟ این ها سؤالاتی متافلسفه ای است. متافلسفه مطالعه ماهیتِ فلسفه است. متافلسفه  معاصر در سنت فلسفی غرب چند دسته می شود؛ تقریباً با توجه به این که با هر یک از سه مورد فلسفه تحلیلی فلسفه پراگماتیستی فلسفه قاره …

ادامه نوشته »