نوشته های تازه

شاعر و شهادت (به بهانه زادروز حسین منزوی)

محمد گلندام، نخستین جامع دیوان حافظ، اولین کسی است که از یک شاعر (حافظ) که به مرگ طبیعی مرده، با صفت “شهید” یاد کرده است. این طرز تلقی عجیب از حافظ البته محمل بحث و فحص نیز بوده است. بعضی از محققان مانند محمد قزوینی توضیحی برای شهید نامیدن حافظ …

ادامه نوشته »

قاضی بُست و غازی هند (قسمت دوم)

چنانچه سخن بندتو کروچه، فیلسوف و زیبایی شناس، ایتالیایی را که می گوید: “تاریخ همیشه معاصر است” را قبول کنیم در این صورت خواننده ی یک متن تاریخی همیشه در تخته بند “زمان حال” است و هیچ گریز و گزیری از علقه ها و دغدغه های متعارف زمان خود نخواهد …

ادامه نوشته »

قاضی بُست و غازی هند (قسمت نخست)

سلطان مسعود بعد از حادثه رود هیرمند_ که تر و تباه از “آن جهان” باز می گردد_ اولین کاری که انجام می دهد پایان دادن به شایعات و اخبار ِ”سخت ناخوشی” بود که شائبه مرگ او را قوت می بخشید. به همین دلیل با وجود جسم زار و فگارش در …

ادامه نوشته »

نقد ادبی و استبداد شرقی (قسمت دوم)

شعر و نثر نو ظهور فارسی در همان طلیعه ظهور (قرون سوم و چهارم) توسط ساختار صلب استبدادی مصادره شد و یکسونگری و انحصارطلبی و انکار حضور دیگری در آن درونی گردید. به گفته محمد مختاری_کسی که معضل استبداد ِساختاری را بررسی می کرد_در اساس، هیچ فرقی بین انوری و …

ادامه نوشته »

نقد ادبی و استبداد شرقی (قسمت نخست)

وقتی مردم فرانسه در تداوم ناآرامی های انقلاب فرانسه در شورشی دیگر، شارل دهم را نیز از سریر سلطنت به زیر کشیدند و به انگلستان تبعیدش کردند، شارل با مشاهده وضعیت خنثای پادشاه انگلیس در تمشیت امور، در نامه ای به برادرش نوشت: “هیزم شکنی در فرانسه را به پادشاهی …

ادامه نوشته »

صعود حمید

به جستجوی تو بر درگاه کوه می گریم در آستانه دریا و علف… حکایت من با سید حمید نقل کشتی شکستگان و دیدار آشنا بود؛ آشنایی که دیر یافتمش و زود از دست دادم و از این که باید دریغاگوی چنین نازنینی باشم، گُر می گیرم و از لهیب درد …

ادامه نوشته »